Last updated on 17/07/2017
General Manager's Name List
    General Managers
1 Mr. Md. Morshed Alam Khondoker
2 Mr. Md. Khairul Kabir
3

Mr. Md. Rafiqul Islam

4 Mr. Quamruzzaman Chowdhury
5 Mr. A.K.M.Sajedur Rahman Khan
6

Mr. Nepal Chandra Saha
(Temporary Suspension)

7 Md. Washi-UR-Rahman
8 Mr. Paritosh Kumar Tarua
9 Mr. Sheikh Shah Ali Mosaddeque
10 Mr. Md. Mahbubur Rahman
11 Mr. Mohammad Abdul Quiyum
12 Begum Kaniz Fatema Chowdhury
13 Mr. Belayet Hossain
14 Md. Ataur Rahman
15 Md. Mosharaf Hossain
16 Mesbah Uddin Ahmed
17 Md. Motiur Rahman
18 Md. Shameemul Haque
19 A.M. Shafique
20 Nijam Uddin Ahmed Chowdhury
21 Mr. Abu Bakar Md. Noman
22 Mr. Swapan Kumar Saha
23 Mr. Md. Abul Hashem
24 Md. Nurul Islam
25 Sudhan Chandra Das
26 Md. Abdul Gafur
27 Mr. Subhash Chandra Das (CFO)